Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sverigedemokraterna i Åtvidaberg | Sida 14

Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Välkommen till Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Joakim Gustavsson

Kontaktperson

Skicka e-post till oss
Tel: 070-2311214

 • Rapport från Åtvidabergs kommunfullmäktige möte den 28 mars 2012

  Av Christian Nordin Olsson den 2 april, 2012
  0
  0

  Sammanträdet inleds med följande informationer;

  Regionfrågan ur ett företagsperspektiv samt villkor för företagarna lokalt och regionalt. Föredragshållare var Frida Boklund VD Företagarna Östergötland/Jönköping. Per Eriksson informerade om årsredovisningen 2011, gällande Åtvidabergs vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB. Därefter debatterades beslutsärenden.

  Punkt 25, budget och verksamhetsplanarbete 2013-2015 anvisningar.

  Sverigedemokraterna yrkade bifall till KSs förslag till KF. Bl.a. stödjer SD, Centerns förslag, inför budget 2013. Där ett förslag var ökat stöd för underhåll av det enskilda vägnätet i kommunen som tyvärr ej bifölls av fullmäktige.

  Punkt 26, Kompletteringsbudget 2012.

  Sverigedemokraterna yrkade bifall till KSs förslag till kommunfullmäktige med ett tillägg att under punkten 350 000 kronor tänkta för ferie praktik ska 50 000 frigöras till ”sommarlovsentreprenad” SDs argument var bl.a. att ungdomarna överlag var mycket positiva till att ha fått chansen att prova på att driva företag, även om några inte nu eller senare, skulle starta eget företag, kände de att det hade varit utvecklande för dem. Får vi ett nystartat företag, låt oss säga inom en 2års period, på grund av denna åtgärd vore det en stor vinst för kommunen. Men tyvärr var det ingen av övriga 8 partier som tillstyrkte detta. Vi kanske inte behöver nystartade företag i kommunen?

  Punkt 30, Riktlinjer för Åtvidabergs kommuns konstinnehav – antagande.

  Sverigedemokraterna yrkade bifall till KS förslag till riktlinjernas 7 punkter till kommunfullmäktige, men med ett tillägg att punkt 2 strykes helt, ”Konsten ska vara hög kvalitet och utförd av professionella konstnärer”. Kommentar från SD, finns inget som säger att konsten är av högre kvalitet om den är utförd av professionell konstnär. Ordet professionell betyder bara att man har konstutförande som sitt yrke.

   

  Bertil Jonsson

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktige ledamot Åtvidaberg

 • Årsmöte 2012

  Av Christian Nordin Olsson den 28 februari, 2012
  0
  0

  Lördagen den 18 februari samlades medlemmar från kommunerna Linköping, Åtvidaberg och Kinda för att hålla årsmöte i Stadshusets lokaler i Linköping. Den främsta punkten för avhandling var förslaget om att slå samman de tre kommunerna inom ramen för föreningen Sverigedemokraterna Linköping och idén mottogs väl av medlemmarna som enhälligt röstade för förslaget.

  Den omvalda ordföranden Johan Karlsson kommenterar:
  Jag tackar så mycket för förtroendet att sitta som ordförande för SD Linköping även fortsättningsvis. Extra roligt är att vi i år fått sällskap av Kinda och Åtvidaberg som nu är med på tåget. Tillsammans kan vi göra 2012 till ännu ett rekordår för både partiet och vår förening. ”


  Notis:
  Åtvidaberg representeras i den nyvalda styrelsen av vice ordförande Bertil Jonsson och suppleanten Beryl Elmendal medan Kinda representeras av sekreteraren Christian Nordin Olsson.

  Är du nyfiken på Sverigedemokraterna? Vill du bli aktiv och delta i vårt arbete för ett bättre Sverige? Hör gärna av dig!

  För Sverigedemokraterna Linköpings styrelse
  Christian Nordin Olsson, sekreterare

  Kontakt:
  Johan Karlsson, Ordförande
  johan.karlsson@sverigedemokraterna.se
  013-20 70 38

  Linköping: linkoping@sverigedemokraterna.se
  Åtvidaberg: atvidaberg@sverigedemokraterna.se
  Kinda: kinda@sverigedemokraterna.se

 • Aktiviteter under oktober

  Av Christian Nordin Olsson den 9 november, 2011
  1
  0

  3/10 Som representant för oppositionen var jag protokoll justerare för föregående KF möte.

  5/10 Min insynsplats i Kommunstyrelsen utnyttjade jag med att närvara och ta del av en och en halv timme lång information om pågående arbete inför kommunens 600-års jubileum, samt en delårs rapport av våran ekonomichef. Där efter avhandlades fem ärenden som bereds inför KF; såsom delårsrapport, medborgarförslag, sammanträdes dagar, granskningsrapport och taxa för strand skydds dispens. Beslutsärenden i kommunstyrelsen var elva stycken där vi två partier som bara har insynsplats inte kan göra vår röst hörd i dessa ärenden.

  18/10 Blev det att välja mellan Bygg och räddnings nämnden och Miljö nämndens möten, när dessa hade samma tid och dag för sina respektive möten, det blev Miljö nämndens möte den här gången. Där den största delen av mötets 1 timma och 45 minuters tid ägnades åt information av resultat av avloppsinventeringen 2011, samt information om rengörings kontroll med Ultrasnap vid livsmedelstillsyn. Ett resultat av tester på olika matbestick som var diskade, visade sig att en av mötesdeltagarnas mobiltelefon var mer lämpad att bre smörgåsen med en vad plast kniven var pga. renlighet. Förvånande? Punkterna under ärenden var 1. Ekonomi avstämning jan- sep, det visade sig att ekonomin ligger i fas. 2. Delegationsordning för miljönämnden 3. Ärende schema 2012 4. Delegationsbeslut, bilägges.

  24/10 Hade vi i oppositionen ett två timmar och femton minuter långt möte som var som vanligt berikande.

  25/10 Kommunfullmäktige möte, sammanträdet inleds med följande information: Rapport lokalsamhället och vardagens transporter. Deltagande var Karolina Isaksson och Inger Forsberg från VTI.
  Avrapportering: Östsvenska yrkesskolan. Lars Erik Nilsson representant i styrelsen för Östsvenska yrkeshögskolan.
  Information: Medborgarundersökning, kommun chef Kerstin Skarin.
  Ärenden listan var följande:

  • Delårs rapport.
  • Medborgarförslag under beredning
  • Sammanträdes dagar 2012, beslut blev ett godkännande gällande samman både dagar avseende KF, KS, samt 6st utskott. Under ärende beskrivningen fanns ej Bygg och räddnings nämnden och miljö nämndens ärende schema inlagda. Där man kan konstatera att utav 11 st. sammanträden för vardera nämnd sammanfaller 8 utav 11 st. samma tid och dag. Bekymmersamt med tanke på att jag har insynsplats i båda.
  • Taxa för strandskydds dispens – revidering.
  • Öppen fritidsverksamhet.
  • Granskningsrapport – system för allmänna handlingar – information.

  27/10 Styrelsemöte med Distrikt Östergötland, dagordningens tjugo punkter avhandlades under 3 timmar och 45 minuter.

  Bertil Jonsson
  Sverigedemokraterna
  Kommunfullmäktige ledamot Åtvidaberg

 • SD aktiviteter i Åtvidaberg under september

  Av Christian Nordin Olsson den 13 oktober, 2011
  1
  0

  7 september KS möte där jag bara har insyns plats inleddes med fyra stycken informations ärenden.

  • Björsäter-exploatering av del av Blidsäter 1:1.
  • SÄBO-projekt
  • Riktlinjer för rapportering av missförhållanden inom socialtjänsten. Bestämmelserna Lex Sarah och Lex Maria
  • Årsprognos per den 31/7-2011

  Under mötet behandlades bla. 2st motioner en gällande köp av Domushuset, undersökning av kultur stråk , Sädesmagasinet, Ålunda magasinet och motionen om en  pilotstudie om anslutningsbussar. KS förslag till KF. KF beslutar att avslå motionen. Driftbidrag till simhallen, ärende beskrivning om SÄBO projekt var litet av det som behandlades på KS mötet.

  19 september Var jag inbjuden på en intervju av tre stycken gymnasieelever från Facetten. Det var en trevlig och mycket väl genomförd intervju av eleverna, där frågor togs upp som varför jag blev politiskt aktiv. Där mina svar var i ungefärliga ordalag. Jag har sympatiserat med SD i många år men att jag tog ett extra steg och blev aktivberodde dessutom på massmedias oseriösa och smutskastande publicering av SD, och framför allt att våld och trakasserier inte ska få tysta demokratin, så att massmedia inte ska kunna skriva om tomma SD stolar. Frågor om samarbeta om olika partier togs upp, liksom om vi på det lokala planet kunde påverka ”uppåt” det kan vi med hjälp av motioner blev mitt svar, det var en del av frågorna.

  27 september möte med oppositionen. Där den största delen av tiden ägnades åt kommunens ekonomi. Genomgång av en del handlingar kring kommande KF möte mm.

  28 september Redan kl. 9.00 slog KF´s ordförande klubban i bordet. Sammanträdet inledes med information och grupparbete av pågående översiktsplanearbete. Men innan grupparbetet, presenterade ett tjugotal elever från gymnasieskolan sina grupparbeten kring kommunens översiktsplan, framförande var väl genomfört och uppskattat. Därefter delades vi in i olika grupper med olika arbetsuppgifter tillsammans med eleverna. Det märktes att eleverna hade arbetet tidigare med nämnda uppgifter. Efter grupparbete vidtog mötet där SD hade en enkel fråga till Kultur- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande Elisabeth Edlund, angående den mycket höga ljudnivån och placeringen av scenen på torget i samband med när Levande torg arrangeras. Om jag säger som så blev väl inte svaret jag fick kristallklart men informationen om själva torget och dess byggnation var mycket bra.

  Efter KF mötet var en från varje parti bjuden till entreprenörsdagarna. Vi samlades på Industri gallerian för lunch och diverse informationer om företags klimat mm. Sen eftermiddag blev det bussfärd till Cloetta Center där ca 300 utställare hade montrar att beskåda.

  29 september Som suppleant i distrikt Östergötlands SD styrelse var jag i Stadshuset Linköping på styrelsemöte den 17 punkter avhandlades i god anda.

  Bertil Jonsson SD Åtvidaberg

 • Kommunfullmäktige möte den 15 juni 2011

  Av Christian Nordin Olsson den 20 juni, 2011
  0
  0

  Mötet handlade till största delen om budget och verksamhetsplanarbete 2012-2014. Sverigedemokraterna hade inga egna budget förslag utan gav sitt stöd till budgeten för 2012. Med tillägg för Centerpartiets fyra punkter på förslag till drift investeringsbudget som handlade om ökat stöd till feriearbetande ungdomar, ökade resurser till att bekämpa ungdomsarbetslösheten, öppendagverksamhet för personer över 65 år och en ökning av bidraget till det enskilda vägnätet. Miljöpartiet hade 9 tilläggsyrkanden där SD gav sitt stöd till tre stycken. Tillagningskök med egen kostverksamhet. Minst 25 % ekologisk mat, gator och vägar erbjuda gator och vägar av hög standard och framkomlighet och ett köp av Domushuset och ett nej till en flytt av Biblioteket från torget. Sverigedemokraternas motion om parboendegaranti togs upp för beslut.

  Här är det anförande som Bertil Jonsson SD höll:

  Herr ordförande ledamöter och åhörare.

  Parboendegaranti

  En mänsklig rättighet skulle jag vilja säga. Hur många här vill bli skiljda från sin älskade på ålderns höst? Antagligen ingen.

  Men för närvarande har vår kommun rätt att separera människor som kanske har levt tillsammans ända sedan tonår-ungdomstiden. Är det ett samhälle vi vill ha? Ja den frågan får ju varje ledamot här ta ställning till genom att antingen bifalla eller yrka avslag på motionen.

  Att vård och omsorgsutskottets ordförande informerar om att i kommunens nuvarande policy skall finnas inskrivet att önskemål om parboende i möjligaste mån skall tillgodoses.

  I kravspecifikationen inför framtida renovering av det befintliga särskilda boendebeståndet är möjligheten till parboende sedan infört.

  Här pratas det om möjligaste mån skall tillgodoses och möjligheter till parboende. Uttalanden som gör mig väldigt bekymrad inför min eventuella ålderdom i Åtvidaberg på sid 24 står att läsa under yttrande ”Åtvidabergs kommun har under senaste åren berett plats till makepar på särskilt boende i Åtvidabergs kommun där båda har behov av särskilt boende”. Det är helt i linje med socialtjänstförordningen paragraf från 2006. Och vidare står att läsa ”Vård- och omsorgsförvaltningen har under de senaste åren inte haft något make/sambopar som ansökt om att få bo tillsammans i särskilt boende, där bara en av dem har rätt till särskilt boende”. Men för den skull kan det komma ansökningar i framtiden.

  ”Vård- och omsorgsförvaltningen fick i juni 2010, i samband med fastställandet av investeringsplanen, i uppdrag att tillsammans med fastighetsavdelningen bygga ett nytt äldreboende och låta renovera större delen av det befintliga särskilda boendebeståndet det så kallade Säbouppdraget. I det förslag som antogs 2010 framgår att möjligheten till parboende ska säkerställas i det framtida boendet”. Varför för mig den luddiga formuleringen? En korrekt ordalydelse bör vara: Att parboende garanteras om önskemål finnes, i det framtida boendet.

  Jag har saxat några uttalanden om parboende garanti, från olika politiker och delar av Sverige.

  Redan i november 2009 på Folkpartiet liberalernas landsmöte i Växjö uttalade sig Jan Björklund och Barbro Westerholm. Det är hög tid att lagstifta om äldres rätt att kunna fortsätta bo med sin livskamrat. Att tvingas leva åtskilda efter att ha delat allt under ett helt liv innebär en stor påfrestning. På Folkpartiets landsmöte, föreslogs förstärkt parboendegaranti i Socialtjänstlagstiftningen, som gör det möjligt för de som vill, att kunna leva tillsammans även om bara en av makarna har biståndsbeslut. Det är inte kommunernas sak att avgöra när det är dags för makar att skiljas åt, skriver Jan Björklund och Barbro Westerholm.

  EU minister Birgitta Ohlsson sade under Almedalsveckan 2010: En av de tre viktigaste rättigheterna för de äldre var Parboendegaranti. En parboende garanti ska ge äldre rätt att bo tillsammans om de så vill, i ett äldreboende, även om deras vår och omsorgsbehov skiljer sig åt.

  Ylva Johansson S, lovade under sitt 1:a maj tal i Västerås 2010 att man ska införa parboende garanti om man vinner valet.

  Äldreborgarrådet Joakim Larsson, Moderaterna Stockholm stad, förkunnar att äldrenämnden fattar i Mars 2011, beslut om att införa en parboendegaranti inom Stockholm stad.

  Ja herr ordförande, ledamöter och åhörare jag skulle kunna stå här under lång tid och läsa citat efter citat från kända och mindre kända politiker om deras stöd till en parboende garanti. De här sista inläggen från fem politiker runt om i landet vittnar om en blocköverskridande enighet om införande av en parboendegaranti.

  Men nu står det upp till oss ledamöter här och nu att fatta ett beslut. Vill vi att våra äldre ska känna en trygghet att bo i Åtvidabergs kommun med vetskapen att vi är garanterade ett gemensamt boende om vi så själva vill. Eller ska vi ha en kommun som får våra medborgare att känna otrygghet ängslan inför ålderdomen och kanske överväger att flytta till en tryggare ort t.ex. Linköping som har parboendegaranti.

  Sverigedemokraterna i Åtvidaberg har valt sida: Vi vill ha trygghet i Åtvidaberg

  Med detta sagt yrkar jag bifall till motionen.

  Även den här motionen yrkades bifall från en ledamot som sitter i opposition dock ingen borgerlig den här gången. Men åter igen är sju partier överens om att våra gamla inte behöver sin garanterad trygghet. Med motiveringen att i kravspecifikationen inför framtida renovering av det befintliga särskilda boendebeståndet är möjligheten till parboende sedan infört.

  Bertil Jonsson kommunfullmäktigeledamot